You can Join us just Like

 
 
 
Check In
Check Out

FreeWifi

 
Career
Home > Career > พนักงานจัดดอกไม้ (Florist Supervisor)
 
พนักงานจัดดอกไม้ (Florist Supervisor)

- เพศ ชาย / หญิง  อายุ 24 ปี ขึ้นไป
- วุฒิขั้นต้น ป.ว.ช.  ด้านคหกรรม
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตรอบรมการจัดดอกไม้และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 
 
 
 
     
     
     
Networks
Twitter
Facebook