You can Join us just Like

 
 
 
Check In
Check Out

FreeWifi

 
Career
Home > Career > พนักงานขายจัดเลี้ยง (Banquet Sales Executive)
 
พนักงานขายจัดเลี้ยง (Banquet Sales Executive)

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิขั้นต้น อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร


 
 
 
 
     
     
     
Networks
Twitter
Facebook