You can Join us just Like

 
 
 
Check In
Check Out

FreeWifi

 
Career
Home > Career > IT Support
 
IT Support

- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
- มีความรู้เรื่องระบบปฏิบัติการ (OS) Windows และ Linux
- หากสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร


 
 
 
 
     
     
     
Networks
Twitter
Facebook