You can Join us just Like

 
 
 
Check In
Check Out

FreeWifi

 
Career
Home > Career > Management Trainee
 
Management Trainee

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี หรือปริญญาโท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


 
 
 
 
     
     
     
Networks
Twitter
Facebook