You can Join us just Like

 
 
 
Check In
Check Out

FreeWifi

 
Career
Home > Career > พนักงานบริการห้องอาหาร (Waiters / Waitress)
 
พนักงานบริการห้องอาหาร (Waiters / Waitress)

- เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ขั้นต้น ม. 3 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีใจรักในการบริการ มีความขยัน และอดทน
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร


 
 
 
 
     
     
     
Networks
Twitter
Facebook